Prof. Darja MIHELIC

Darja MIHELIČ (née GRAFENAUER), Ljubljana, 03 March 1950).
She received her PhD in 1983 at the Department of History, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the dissertation Non-Agrarian Economy of the Town of Piran from 1280 to 1340.
From 1 October 1974 and until her retirement on 31 December 2012, she was employed at the Milko Kos Historical Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts; 1974 intern, 1976 Research Assistant, 1983 PhD Research Assistant, 1984 Research Fellow of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 1989 Senior Research Fellow of SAZU, and 1994 Research Counsellor of SAZU. From 2000 to 2010, Head of the Milko Kos Historical Institute, and in 1996ñ2000 and 2012ñ2016, President of the Scientific Council of the same institute.
From 1984, she worked as an external collaborator, delivering lectures on selected chapters from Medieval History of Eastern Alps at the Department of History, Faculty of Arts, University of Ljubljana, and from 1995/1996 to 2010 Medieval History at the Department of Archaeology at the same faculty; 1985 Assistant Professor, 1990 Associate Professor, 1995 Professor at the University of Ljubljana.
From 2002 to 2016, a secondary employee and an external collaborator, delivering lectures at the Faculty of Humanities Koper, University of Primorska, on the course Ascent and Decline of Cultural and Economic Centres of the Mediterranean, and from 2005 to 2016 General Medieval History, under the study programme History.
Head of the project Economic and Social History of the Slovenes (1995ñ2000), the programme Slovenian History from Ancient Times to the 16th Century (2000ñ2004), the programme Basic research in Slovene cultural past (2004ñ2013), and the basic research project Elenchus Fontium Historiae Slovenicae Urbanae (2008ñ2011).
President of the Historical Society Ljubljana (1982ñ1986) and Historical Association of Slovenia (1988ñ1992). Since 1994, acting as Slovenian representative in the International Commission for the History of Towns (Commission internationale pour líhistoire des villes) and in 2002ñ2016, serving in its 15ñmember executive committee; until 2013, acting as Slovenian representative in the executive committee (founded in 1995) of the International Society for Alpine History (Comitè de l’Association internationale pour líhistoire des Alpes).
The research of Darja Mihelič encompasses publishing and analysing original documents in Latin and Latin-Italian from northern Istrian towns of the Middle Ages and the first centuries of the early Modern Period. Her research also deals with the economic and social history of the Slovenes, issues concerning the history of towns, the history of historiography, and the history of everyday life. She has an active knowledge of German, English, French and Italian, passive knowledge of Latin, and some knowledge of Ancient Greek.
In 1974, she received the Preöeren Award for her Diploma thesis, in 1986, the Boris Kidrič Award for her research achievements in the area of the early history of Slovenian towns, and in 2010, the Golden Emblem of ZRC SAZU for her research in the field of historical sciences, with an emphasis on early history, history of medieval Littoral, economic and social history, as well as issues concerning pre-modern historiography. In 2014, she became a permanent member of the Historical Association of Slovenia. In 1990/1991, she was a Humboldt Research Fellow in Munich and Munster (Germany).

Bibliography since 1998

1998 – Izročilo konverzije, ki je doseglo Schönlebna in Valvasorja [Die Überlieferung der Conversio, die Schönleben und Valvasor verwendet haben]. Acta ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 1998, no. 20, pp. [369]-396.
1998 – Jezuit Janez Ludvik Schönleben kot zgodovinar [Der Jesuit Johann Ludwig Schönleben und seine Geschichtsschreibung]. In: RAJŠP, Vincenc (ed.). Jezuitski kolegij v Ljubljani (1597-1773) : zbornik razprav, (Redovništvo na Slovenskem, 4). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU: Provincialat slovenske province Družbe Jezusove: Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete, 1998, pp. 247-268.
1998 – Piranski zaliv: k tradiciji ribolova in ribolovnih pravic [The Bay of Piran: to the tradition of fishing and fishing rights]. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 1998, year 8, no. 14, pp. 7-18.
1998/1999 – Vloga Martina Bavčerja v našem zgodovinopisju [The role of Martin Bauzer in slovenian historiography]. Goriški letnik, ISSN 0350-2929, 1998/1999, [no.] 25/26, pp. 235-242, illustr.
1999 – O bivanjski kulturi srednjeveške Izole : poskus ubikacije nekaterih izolskih “latrin” [About residential culture in the mediaeval Izola. Ubiety attempt for some Izola latrines]. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 1999, year 9, no. 2=18, pp. 453-458.
1999 – Odnos oblastnih ustanov do žensk in otrok v srednjeveških mestih severozahodne Istre [The attitude of governmental institutions to women and children in the middle age towns of the north-west Istra]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 1999, no. 7, pp. 329-348.
1999 – Zgodovina mesarske obrti na Slovenskem [Geschichte des Fleischergewerbes in Slowenien]. In: MIHELIČ, Darja (ed.). Gestrinov zbornik. Ljubljana: ZRC (ZRC SAZU), 1999, pp. 279-300.
1999 – Zgodovina sodarske obrti na Slovenskem [Zur Geschichte des Fassbindergewerbes im slowenischen Raum]. In: RAJŠP, Vincenc (ed.), BRUCKMÜLLER, Ernst (ed.). Vilfanov zbornik : pravo, zgodovina, narod = Recht, Geschichte, Nation. Ljubljana: ZRC Publishing (ZRC SAZU), 1999, pp. 659-679, illustr.
2000 – Beseda proti predmetu [Word vs. Object]. Argo, ISSN 0570-8869, 2000, year 43, no. 1, pp. 40-46.
2000 – Etnična podoba Karantanije in njenih prebivalcev v spisih zgodovinopiscev od 15. do 18. stoletja [Das Ethnische Erscheinungsbild von Karantanien und seinen Einwohnern in Werken der Geschichtschreiber des 15. bis 18. Jahrhunderts]. In: BRATOŽ, Rajko (ed.). Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo : začetki slovenske etnogeneze = Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche : Anfänge der slowenischen Ethnogenese, (Situla, 39), (Razprave, 18). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000, Vol. 1, pp. 839-961.
2000 – Ženska čast v istrskih mestih : (Trst, Koper, Izola, Piran, 14.-15. stoletje) [Woman’s honour in the towns of Istra (Trieste, Koper, Izola, Piran, 14th – 15th centuries]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2000, year 8, no. 1=IX, pp. 29-40, illustr.
2000 – Städte in den Alpen und in den dinarischen Alpen : das Beispiel Slowenien. In: BUSSET, Thomas (ed.), DUBUIS, Pierre (ed.), MATHIEU, Jon (ed.). Ville et montagne : Stadt und Gebirge, (Histoire des Alpes, 5). Zürich: Chronos, cop. 2000, pp. 77-98, 263, illustr.
2001 – Vstaja, imenovana “carmula” : Karantanija, druga polovica 8. stoletja [Der Aufstand genannt carmula (Karantanien, zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts]. In: RAJŠP, Vincenc (ed.), et al. Melikov zbornik : Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001, pp. 197-214.
2001 – Piransko olje in koprska škofija : (začetek 13. stoletja) [The oil of Piran and the diocese of Koper (early 13th century)]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2001, year 9, no. 2, pp. 311-320.
2001 – MIHELIČ, Darja. Prve znane omembe krajevnega imena “Sečovlje” [Prime menzioni del toponimo “Sicciole”]. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2001, year 11, no. 1=24, pp. 55-70.
2001 – MIHELIČ, Darja. Udeležba žena v kazenskih procesih : (Piran, 1302-1325) [Women in criminal proceedings (Piran, 1302-1325)]. Etnolog. [Nova vrsta], ISSN 0354-0316, 2001, year 11=62, pp. 45-55.
2001/2002 – MIHELIČ, Darja. Žena v rokodelstvu in obrti slovenskih mest na prehodu v novi vek [Crafts and trades practised by women in urban settlements in the territory of Slovenia during the Middle and Early Modern Ages]. Acta historico-oeconomica, ISSN 1330-0024, 2001/2002, vol. 28-29, pp. 79-96.
2002 – MIHELIČ, Darja. Crafts and trades practised by women in urban settlements in the territory of Slovenia during the Middle and Early Modern Ages. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2002, year 12, no. 2, pp. 307-320, illustr.
2002 – MIHELIČ, Darja. Gospodarstvo in kultura primorskih mest od 16. do 18. stoletja [Economia e cultura nelle città del litorale dal XVI al XVIII secolo]. In: KOKOLE, Metoda (ed.). Tartini “maestro” narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu = Tartini “maestro delle nazioni” e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII : atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano. Ljubljana: Scientific Research centre of SAZU, ZRC Publishing: = Centro di ricerca scientifica SAZU, 2002, pp. [11]-24.
2002 – MIHELIČ, Darja. Krvava rihta v Piranu 14. stoletja [“Bloody courts” in 14th century Piran]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2002, year 10, no. 1, pp. 147-158.
2002 – MIHELIČ, Darja (author, translator). Piranska notarska knjiga. Zv. 3, (1289-1292) = The notary book from Piran. Vol. 3, (1289-1292), (Thesaurus memoriae, Fontes, 1). Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU, 2002. 258 pp. ISBN 961-6358-67-7.
2003 – MIHELIČ, Darja. Obolos k poznavanju srednjeveških posestnih razmer na Primorskem [A contribution to the knowledge of mediaeval proprietary conditions in Primorska (Littoral)]. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2003, year 13, no. 2, pp. 295-310.
2003 – MIHELIČ, Darja. Imago urbis auf den Siegeln der mittelalterlichen Städte in Slowenien. In: BOCCHI, Francesca. (ed.), SMURRA, Rosa (ed.). Imago urbis : l’immagine della città nella storia d’Italia : atti del Convegno internazionale, Bologna, 5-7 settembre 2001, (I libri di Viella, Arte). Roma: Viella, 2003, pp. [621]-627, illustr.
2003 – MIHELIČ, Darja. Od sobivanja do razhoda = utrinki iz zadnjih dveh desetletij sodelovanja zgodovinarjev druge Jugoslavije [Vom Zusammenleben bis zum Auseinandergehen. Eindrücke aus den letzten zwei Jahrzehnten der Zusammenarbeit der Historiker des zweiten Jugoslawien]. In: LUTHAR, Oto (ed.), PEROVŠEK, Jurij (ed.). Zbornik Janka Pleterskega. Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU, 2003, pp. 573-596.
2004 – MIHELIČ, Darja. Siegel Erzählen – Fallbeispiel : mittelalterliche Städte auf slowenischem Gebiet. In: OPLL, Ferdinand (ed.). Bild und Wahrnehmung der Stadt, (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Vol. 19). Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 2004, pp. 97-117, illustr.
2004 – MIHELIČ, Darja. K podobi Gorice v srednjem veku [To the image of Gorizia in the middle ages]. Goriški letnik, ISSN 0350-2929, 2004, no. 29, pp. 55-66.
2004 – MIHELIČ, Darja. “Zločin” in “žrtve” hazardnih iger na Slovenskem v preteklosti [“Crime” and “victims” of gambling in Slovenia in the past]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2004, year 12, no. 1, pp. 177-188.
2004 – MIHELIČ, Darja. Žena v predkapitalističnem obdobju na Slovenskem [Women in Slovenia in the Pre-Capitalist Era]. In: ŽIŽEK, Aleksander (ed.). Ženske skozi zgodovino : zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004, 32. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september – 2. oktober 2004. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004, pp. 23-30.
2005 – MIHELIČ, Darja. Istrsko gospodarstvo v luči Rižanskega zbora [Istrian economy in the light of the placitum of Riziano]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2005, year 13, no. 1, pp. 97-112.
2005 – MIHELIČ, Darja. Revizija kronologije cerkvenih dostojanstvenikov na Primorskem [Revision of the Chronology of Church Dignitaries in Primorsko]. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2005, year 59, no. 1/2, pp. 23-44.
2005 – MIHELIČ, Darja. Vsakdanji stik oblasti z “malim človekom” : (Piran koncem 13.stol.) [The everyday contact of state authority with the “little man” : Piran at the end of the 13th century]. In: MATIJAŠIĆ, Robert (ed.). Statuimus et ordinamus, quod — : sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, [Poreč, 22. do 24. svibnja 2003] : the sistems of power and the little men in the Adriatic area : conference papers from the international scientific conference, (Zbornik radova, vol. 1). Poreč: Pučko otvoreno učilište: Zavičajni muzej, 2005, pp. 48-58.
2005 – MIHELIČ, Darja. Bog je najprej samemu sebi brado ustvaril : spor med koprsko škofijo in Pirančani za dajatev od pridelka olja (začetek 13. stoletja) [Near is my shirt but nearer is my skin: dispute between diocese of Koper and residents of Piran over duty from oil produce (beginning of the 13th century)]. In: MIHELIČ, Darja (ed.). Ad fontes : Otorepčev zbornik. Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU, 2005, pp. 97-125, tables.
2005 – MIHELIČ, Darja. Die Christianisierung Karantaniens in den Augen der Historiker des 15.-18. Jahrhunderts. In: BUSSET, Thomas (ed.). L’Autriche intérieure = Im Innern Österreichs, (Histoire des Alpes, 10, 2005). Zürich: Chronos, cop. 2005, pp. 39-56.
2005 – MIHELIČ, Darja. Srednjeveška posest freisinške škofije v Istri = Der mittelalterliche Besitz des Hochstifts Freising in Istrien. In: BIZJAK, Matjaž (ed.). Blaznikov zbornik : In memoriam Pavle Blaznik, (Zbirka Loški razgledi, Doneski, 11). Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU; Škofja Loka: Muzejsko društvo, 2005, pp. 61-73, 67-81.
2006 – Kunštno računstvo za trgovce 16. stoletja (računski trgovski priročnik kot zgodovinski vir) [Die kunstreiche Rechnungsführung für die Händler des 16. Jahrhunderts (Rechnungshandbuch als Geschichtsquelle)]. In: JERŠE, Sašo (ed.), MIHELIČ, Darja (ed.), ŠTIH, Peter (ed.). Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU, 2006, pp. [659]-675.
2006 – Piranska notarska knjiga. Zv. 4, (1298-1317) = The notary book from Piran. Vol. 4, (1298-1317), (Thesaurus memoriae, Fontes, 4). Ljubljana: ZRC Publishing, 2006. 240 pp. ISBN 961-6568-71-X. ISBN 978-961-6568-71-5.
2007 – O otroštvu v srednjem veku (Trst, Koper, Izola, Piran) [On childhood in the middle ages (Trieste, Koper, Izola, Piran)]. Etnolog. [Nova vrsta], ISSN 0354-0316, 2007, 17, pp. 17-29.
2007 – Prevzetnost in pristranost v pravdi o cerkveno-posvetnih zadevah : (Piran, začetek 13. stoletja) [Haughtiness and Partisanship of Church judges in ecclesiastical and secular issues]. In: BUDAK, Neven (ed.). Sacerdotes, iudices, notarii — : posrednici među društvenim skupinama : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, [Poreč, 19. do 21. svibnja 2005] = Sacerdotes, iudices, notarii — : mediators among social groups : conference papers from the international scientific conference, (Zbornik radova, ISSN 1845-5166, vol. 2). Poreč: Pučko otvoreno učilište: Zavičajni muzej Poreštine, 2007, pp. 21-34.
2007 – Vilfanove pobude za objavljanje zgodovinskih virov [Vilfan’s initiatives for publishing historical sources]. In: ŠENK, Tatjana (ed.). Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik = Archivkunde, Geschichte, Recht : Gedenkschrift für Sergij Vilfan = Archives, history, law : Vilfan’s memorial volume, (Gradivo in razprave, 30). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2007, pp. 41-50, photogr.
2007 – Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? : piransko ribolovno območje skozi čas [Fisherman, where does your boat sail now? : The Piran fishing zone over time], (Knjižnica Annales, 47). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales, 2007. 223 pp., illustr. ISBN 978-961-6033-94-7.
2008 – Usoda gozdov na Slovenskem do 16. stoletja = Sudbina šuma u Sloveniji do 16. stoljeća = The fate of forests in Slovene territory up to the 16th century. Ekonomska i ekohistorija, ISSN 1845-5867, 2008, vol. 4, no. 4, pp. 27-51.
2008 – Slovensko-hrvaški odnosi in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti [Slovene-Croatian Relations and Fisheries Jurisdiction in the Gulf of Piran in the Past]. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2008, year 8, no. 2/3, pp. 319-346, illustr.
2009 – Retorični dodatki v interpretacijah humanističnega zgodovinopisja o prostoru med Alpami in Jadranom v zgodnjem srednjem veku [Rhetorical additions in the interpretations of humanistic historiografy concerning the region between the Alps and the Adriatic in the early middle ages]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2009, year 17, no. 1/2, pp. 23-42.
2009 – Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja) [A project for a systematic agrarian colonisation in the middle ages (Piran, beginning of the 14th century)]. In: PREINFALK, Miha (ed.). V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, (Kronika, ISSN 0023-4923, Extr. no.). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, pp. 51-62, iliustr.
2009 – Das Zusammentreffen von Geschichte und Archäologie : methodologische Überlegungen zum Verhältnis Geschichte – Archäologie. In: BAERISWYL, Armand (ed.). Die mittelalterliche Stadt erforschen : Archäologie und Geschichte im Dialog : Beiträge der Tagung “Geschichte und Archäologie: Disziplinäre Interferenzen” vom 7. bis 9. Februar 2008 in Zürich, (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, ISSN 1661-4550, vol. 36). Basel: Schweizerischer Burgerverein, cop. 2009, pp. 165-172, illustr.
2009 – Piransko belo zlato [L’oro bianco di Pirano]. In: ŽITKO, Duška (ed.). Soline : ogrožena kulturna krajina = Le saline : un ambiente culturale in pericolo = Saltpans : cultural landscape in danger, (Annales Mediterranea). Piran = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del Mare “Sergej Mašera”; Koper = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Università del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009, pp. 15-22, illustr.
2009 – Reprezentančni stroški srednjeveških mestnih mogotcev : (Piran, zadnje desetletje 13. stoletja) [Representative expences of medieval town magnums (Piran, last decade of the 13th century)]. In: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ed.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ed.). Cerealia, oleum, vinum — : kultura prehrane i blagovanja na Jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Cerealia, oleum, vinum — : dining culture in the Adriatic area : collected papers from the international scientific conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, vol. 3). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2009, pp. 55-62.
2009 – Piranske notarske knjige – fragmenti. Zv. 5, (1289-1305) = The notary books from Piran – fragments. Vol. 5, (1289-1305), (Thesaurus memoriae, Fontes, 7). Ljubljana: ZRC Publishing, 2009. 239 pp. ISBN 978-961-254-132-3.
2010 – Idrija in njena okolica na Jožefinskem vojaškem zemljevidu [Idrija and its environs on the Josephinian map]. In: NARED, Janez (ed.), PERKO, Drago (ed.). Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija, (Knjižna zbirka Capacities, ISSN 2232-2477, 1). Ljubljana: ZRC Publishing, 2010, pp. 213-224, illustr. (coauthor: BAJT, Tina)
2010 – Die Piraner Notarpraxis im Lichte der erhaltenen Notariatsbücher. In: THALLER, Anja (ed.), GIEßAUF, Johannes (ed.), BERNHARD, Günter (ed.). Nulla historia sine fontibus : Festschrift für Reinhard Härtel, (Schriftenreihe des Instituts für Geschichte, Vol. 18). [Graz]: Leykam, cop. 2010, pp. 327-338.
2011 – Pristop k razpoznavanju članov elite : obalna mesta Slovenije v srednjem veku [Identifying members of the elite: Slovenian coastal towns in the Middle Ages]. In: MLINAR, Janez (ed.), BALKOVEC, Bojan (ed.). Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino = Urban elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between the Alps, the Adriatic and the Pannonian plain, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 42). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, pp. 148-165.
2011 – Piranski notar Dominik Petenarij : pričevalec časa [The Piran notary Dominicus Petenarius – a witness of time]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2011, year 19, no. 4, pp. 645-658, facsim.
2011 – Etnije in meje na Piranskem skozi čas [Nationalities and borders in the area of Piran over time]. Glasnik Slovenske matice, ISSN 0351-0298, 2011, year 33, pp. 79-112, tables, maps.
2011 – Sporazumi o mejah srednjeveških mestnih teritorijev (Piran in njegovi sosedje) [Gli accordi sui confini dei territori cittadini medievali (Pirano e i suoi vicini)]. Histria, ISSN 1848-1183, 2011, no. 1, pp. 37-59.
2011 – Prilog proučavanju zemljoposjedničke strukture srednjovjekovne Istre (s naglaskom na posjedu Freisinške biskupije) [La struttura catastale e tavolare nell’Istria medievale (con l’accento sul possesso della Diocesi di Frisinga)]. Vjesnik Istarskog arhiva, ISSN 0353-7153, 2011, vol. 18, pp. 345-361.
2011 – Pregovor “Otroci so naše največje bogastvo” skozi vizir piranskih oporok (1278-1311) [The Slovene saying “Our children are our greatest wealth” through the visor of Piran wills (1278-1311)]. In: ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ed.), POROPAT, Elena (ed.), MUNDA, Davor (ed.). Filii, filiae — : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, [održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2009.] = Filii, filiae — : position and role of children in the Adriatic area : collected papers from the international scientific conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, vol. 4). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2011, pp. 33-45.
2011 – K usnjarstvu v izbranih srednjeveških mestnih naselbinah na Slovenskem = To leather trade in the chosen Medieval town settlements in Slovenia. In: APLINC, Miran (ed.), BATAGELJ, Borut. Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem : zbornik referatov, Šoštanj, 26. september 2011, (Gradiva, 4). Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2011, pp. 91-111.
2011 – Miniatura o Piranu in njegovem pristanišču v preteklosti [Miniature of Piran and its port in the past]. Umetnostna kronika, ISSN 1581-7512, 2011, [Št.] 32, pp. 28-36, illustr.
2011 – Piranski zaliv : nekoč sobivanje, danes prepir [Bay of Piran : coexistence in the past, dispute today]. In: DAROVEC, Darko (ed.), STRČIĆ, Petar (ed.). Slovensko-hrvaško sosedstvo = Hrvatsko-slovensko susjedstvo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011, pp. 105-128, 360-362, maps, graphs.
2011 – Don Mauro Orbini in njegovi vzorniki o zgodnjem srednjem veku v Vzhodnih Alpah [Reflections of don Mauro Orbini and his predecessors on the early middle ages in the eastern Alps]. In: RUDIĆ, Srđan (ed.). Spomenica akademika Sime Ćirkovića, (Zbornici radova, 25, vol. 25). Beograd: Istorijski institut, 2011, pp. 93-117.
2011 – Die humanistische Geschichtsschreibung über die frühmittelalterliche Geschichte des slowenischen Raums = Humanistično zgodovinopisje o zgodnjesrednjeveški zgodovini slovenskega prostora. In: RAJŠP, Vincenc (ed.), BISTER, Feliks J. (ed.), POLZER, Miroslav (ed.). Tu felix Europa : der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum = humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, ISSN 2232-3465, vol. 6). Na Dunaju = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje, ZRC SAZU, 2011, pp. 41-57, table.
2011 – Vojskovanje in udinjanje slovenskih prednikov v tujih vojskah [Participation of Slovenian ancestors in warfare and their servicee in foreign armies]. In: MIHELIČ, Darja (ed.), BIZJAK, Matjaž (ed.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: ZRC Publishing, 2011, pp. 37-56.
2012 – Otroci v izročilu slovenskih ljudskih pesmi [Children in the songs of slovenian Folk Heritage]. In: ŠKORO BABIĆ, Aida (ed.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 45). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, pp. 27-41.
2012 – Kako so se obuvali srednjeveški Pirančani in Tržačani? [What kind of footwear did the inhabitants of Piran and Trieste wear in the Middle Ages?]. Histria, ISSN 1848-1183, 2012, [no.] 2, pp. 116-134.
2012 – Sončne in senčne strani štetij prebivalstva v avstrijskem Primorju [The lighter and darker sides of population censusesin the Austian Littoral]. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.), KOLENC, Petra (ed.), GODEŠA, Matija (ed.). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910 : jezik, narodnost, meja. Ljubljana: ZRC Publishing, 2012, pp. 111-128, maps.
2012 – Die Bucht von Piran : Fischerei- und Hoheitsrechte an der slowenisch-kroatischen Seegrenze. Klagenfurt = Celovec: Wieser, cop. 2012. 264 pp., illustr. ISBN 978-3-99029-043-9.
2013 – Srednjeveška Pirančanka med zakonodajo in prakso [Women in mediaeval Piran in the laws and in praxis]. In: VERGINELLA, Marta (ed.). Dolga pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. edition. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Studia humanitatis, 2013, pp. 61-88, table.
2013 – Notarska knjiga – vir za raziskavo mestnega prebivalstva Buzeta (1492-1517) [The notary book – source for exploration of the population of the town of Buzet (1492-1517)]. Histria, ISSN 1848-1183, 2013, 3, pp. 15-38, table.
2013 – Bivanjska kultura v luči inventarnih popisov imetja piranskih sirot [The residential culture through the property inventory of Piran’s orphans]. In: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ed.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ed.). Domus, casa, habitatio — : kultura stanovanja na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Domus, casa, habitatio — : housing culture in the Adriatic Area : collected papers from the international scientific conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, Vol. 5). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2013, pp. 30-41, illustr.
2014 – Grešni služabniki Cerkve v vidiku določil srednjeveških tržaških statutov [Sinful servants of the Church in light of the provisions of medieval Trieste statutes]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2014, year 22, no. 4, pp. 847-858, illustr. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-4/mihelic.pdf.
2014 – Space and property in Medieval towns in the Venetian part of Istria : the case of Piran. In: BENYOVSKY, Irena (ed.), PEŠORDA, Zrinka (ed.). Towns and cities of the Croatian middle ages : authority and property, (Hrvatska povjesnica). Zagreb: Hrvatski institut za povijest = Croatian Institute of History, 2014, pp. 95-114, maps, illustr.
2014 – Soočanje posameznika z raziskavo gospodarske zgodovine [An individual confronted with economic history research]. In: MIHELIČ, Darja (ed.). Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: ZRC Publishing, 2014, pp. 61-68.
2015 – Demografska podoba istrskega mesta Piran okrog leta 1890 [The demographic image of the istrian town Piran around the year 1890]. In: KUZMANOVIĆ, Rajko (ed.), MIRJANIĆ, Dragoljub (ed.), TOŠIĆ, Đuro (ed.). Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić, (Zbornik radova, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 10, knj. 38). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2015, pp. 531-540, doi: 10.7251/ZRANURS15028.
2015 – Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah mestnih teritorijev : severozahodna Istra, 13. in 14. stoletje [Mediators in mediaeval agreements on the borders of civic terrritories: north-western Istria in the 13th and 14th centuries]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, year 23, no. 3, pp. 309-332, photogr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-%C5%A1t.-3-letnik-23-2015_MIHELI%C4%8C_LOWRES.pdf.
2015 – Apollonio : družina notarjev, vicedominov, konzulov, sodnikov, prokuratorjev — [Apollonio: a family of public notaries, vicedomines, consuls, judges, procurators …]. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2015, year 23, no. 4, pp. 631-654. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-št.-4-letnik-23-2015_MIHELIČ_LOWRES.pdf.
2015 – Ah, to nesrečno spolno poželenje! : preiskava o grešnem izolskem duhovniku Ioannesu Dominicu de Clerisu [Oh, the unfortunate lust for sex! An inquiry into Ioannes Dominicus de Cleris, a sinful priest from Izola]. Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498, 2015, year 22, no. 2, pp. 5-14, illustr.
2015 – Po sledeh evropskega denarja prve polovice 16. stoletja [Tracing european Money from the First half of the 16th century]. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2015, year 69, no. 3/4, pp. 290-323, tables.
2015 – Nekdanji dogovori o reji živine na ozemlju istrskih mest [Former livestock rearing arrangements in Istrian towns]. In: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ed.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ed.). Animalia, bestiae, ferae — : o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Animalia, bestiae, ferae — : animals in history in the Adriatic area : collected papers from the International Scientific Conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, vol. 6). Poreč: Zavičajni muzej Poreštine; Pazin: Državni arhiv; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015, pp. 40-57.
2015 – Mit o uporu, imenovanem “carmula” : Karantanija, druga polovica 8. stoletja [Il mito della rivolta chiamata carmula. Carantania, la seconda metà del 8. secolo]. In: VINKLER, Jonatan (ed.), BIANCO, Furio (ed.), PANJEK, Aleksander (ed.). Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, (Presojanja – zgodovinopisne razprave, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, pp.13-27. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html#p=24.
2016 – Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. Stoletja [The food in family budget of the civil family at the end of 19. and in the beginning of the 20. century]. In: ČEČ, Dragica (ed.), ŠUŠTAR, Branko (ed.). Socialna in kulturna zgodovina hrane. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016, pp. 55-69.
2016 – Piranske notarske knjige – fragmenti. Zv. 6, (1284-1296) = The notary books from Piran – fragments. Vol. 6, (1284-1296), (Thesaurus memoriae, Fontes, 13). 1. edition. Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU, 2016. 306 pp. ISBN 978-961-254-970-1.